všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2009

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
 
 
 
 
 
I.
Úvodní ustanovení
 
 
 
 
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) upravují a upřesňují smluvní vztah mezi dodavatelem (dále jen „prodávající“) a odběratelem (dále jen „kupující“). Prodávající je v tomto případě společnost Urbania, s.r.o., Hlavní 21, Moravany, PSČ 664 48, IČ 262428226. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím dle ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „smlouva“). Smlouva, jejíž obsah se řídí ustanoveními těchto VOP, vzniká na základě přijetí objednávky kupujícího prodávajícím (dále jen „objednávka“). Prodávající se na základě smlouvy zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží specifikovanému v objednávce kupujícího a kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu za dodané zboží.
 
2. Pokud dojde k rozporu mezi jednotlivými ustanovením VOP a smlouvou, má přednost ustanovení smlouvy, není-li v těchto VOP stanoveno jinak. 
 
II.
Objednávka zboží
 
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě objednávky učiněné ústně (osobně nebo telefonicky), písemně (i faxem) nebo elektronickými prostředky (emailem nebo přes e-shop).
 
 
 
 
 
 
2. Objednávka musí obsahovat zejména :
 
a) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení )
 
 
 
 
b) přesný název objednaného zboží, popř. katalogové označení nebo číslo
c) požadované množství
d) termín a místo dodání
e) způsob dopravy, popř. dodací podmínku
f) podpis osoby oprávněné za kupujícího v této věci jednat a razítko kupujícího 
 
3. Při první objednávce přiloží kupující aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, v případě plátce DPH také osvědčení o DIČ.
 
4. Nedílnou součástí objednávky jsou tyto VOP.
 
5. Smlouva je uzavřena dnem, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku. Objednávku je možné potvrdit písemně, faxem nebo elektronicky.
 
6. Dodatečným objednáním dalšího zboží vzniká další objednávka.                      
 
 
 
III.
Dodací podmínky
 
1. Dodací lhůta je potvrzována prodávajícím na dohodnutý kalendářní týden. Dodání zboží dodavatelem v kalendářním týdnu bezprostředně následujícím po dohodnutém kalendářním týdnu, budou smluvní strany považovat za včasné dodání zboží dle smlouvy.
 
 
2. Dodací lhůta začíná běžet dnem uzavření smlouvy není-li v smlouvě stanoveno jinak.
 
 
 
3. Požaduje-li kupující termín dodání „ihned“ a není-li ve smlouvě stanoven jiný termín, rozumí se tímto termínem 10 pracovních dní od okamžiku uzavření smlouvy.
 
 
 
4. Prodávající může dodat zboží i před uplynutím dodací lhůty pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
 
 
5. Kupující je povinen potvrdit převzetí zboží na dodacím listu. Tím potvrzuje úplnost zakázky i kvalitu dodaného zboží. Pokud je zboží dodáváno tak, že není schopen ihned zajistit kontrolu, k podpisu uvede text : „bez fyzické kontroly“. V tomto případě pak má povinnost učinit tak co nejdříve a případnou reklamaci uplatnit nejpozději do 3 dnů od data převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

 
IV.
Cena a platební podmínky
 
1. Kupní cena je ve smlouvách a v cenících prodávajícího uvedena vždy bez DPH.
 
 
 
 
 
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zálohu na kupní cenu a to na základě zálohové faktury prodávajícího ve výši 50 % z kupní ceny stanovené ve smlouvě se splatností 14 dní od odeslání zálohové faktury kupujícímu. Prodávající není povinen zahájit plnění dle smlouvy do doby, než bude záloha kupujícím zaplacena. Celou kupní cenu za zboží po odečtení zálohy se kupující zavazuje zaplatit na základě konečné faktury prodávajícího se splatností do 14 dnů od odeslání faktury kupujícímu. Kupující a prodávající se výslovně dohodli, že pro účely doručení faktur je doručovací adresou adresa jejich sídla zapsaná v obchodním rejstříku není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
 
 
 
3.Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura prodávajícího. Faktura musí obsahovat všechny povinné údaje dle platných předpisů. Kupující je povinen si na faktuře překontrolovat správnost údajů týkajících se jeho a případné nedostatky prodávajícímu ihned oznámit. Změny uplatněné po uplynutí 14 dnů nelze již ve faktuře opravit a případné následky nese kupující. 
 
 
 
4. Úhrada kupní ceny ze smlouvy se považuje za provedenou dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 
 
 
5.Vlastnické právo ke zboží nabude kupující až po uhrazení celé kupní ceny prodávajícímu a zboží tak do této doby zůstává v majetku prodávajícího. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu pouze část ceny za zboží, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží odebrané kupujícím touto dodávkou, to je na veškeré zboží uvedené na faktuře. Pokud bude kupující s placením faktury v prodlení, a to byť i jen částečně, pod dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat, aby kupující vrátil veškeré výrobky, které jsou předmětem fakturace dle této faktury. Kupující je povinen této výzvy prodávajícího vyhovět a do 10 dnů od obdržení písemné výzvy doručit na své náklady výrobky do skladu prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží však přechází na kupujícího již v době jeho převzetí (§ 445 o.z.).

6.Pokud se smluvní strany dohodnou, že dojde k uhrazení kupní ceny bezprostředně po převzetí zboží kupujícím, nemusí být vystavena zálohová faktura, ale pouze konečná faktura, doručená kupujícímu přímo se zbožím.

 
7. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky výrobků, přičemž kupující není oprávněn vznášet z tohoto důvodu vůči prodávajícími žádné nároky. Prodávající bude pokračovat v pozastaveném plnění až poté, co kupující zaplatí platbu, se kterou byl v prodlení.
 
 
 
V.
Odpovědnost za vady
 
1.Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Po tomto okamžiku odpovídá tehdy, jestliže kupující prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinnosti dodavatele. 
 

 
2.Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. V případě zjevných vad je odběratel povinen tuto skutečnost zaznamenat na příslušný doklad o převzetí. Na pozdější reklamace zjevných vad zjistitelných při převzetí zboží nebude brán zřetel. Projeví-li se na zboží jakákoliv vada, kterou nešlo zjistit při převzetí zboží, ať už se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka na jakost či nikoliv, je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů ode dne, kdy odběratel vadu zjistil, doručit dodavateli písemné oznámení o výskytu vad zboží, obsahující podrobný popis vady, případně jak se vada projevuje a uvedení data, kdy odběratel vady zjistil. Nedodržení této lhůty nebo náležitostí oznámení o výskytu vad ze strany kupujícího má následky dle ustanovení § 428 odst. 1 obchodního zákoníku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.U veškerých odstranitelných vad zboží příslušní kupujícímu nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na slevu z kupní ceny a to dle volby prodávajícího. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující oznámil prodávajícímu vady v souladu s těmito VOP.
 
 
 
4.U veškerých neodstranitelných vad zboží přísluší kupujícímu výlučně právo na dodání nového bezvadného zboží náhradou za zboží vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující oznámil prodávajícímu vady v souladu s těmito VOP.
 
 
 
 
 
5. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, náleží výlučně prodávajícímu. Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku neoprávněného uplatnění nároků z vad zboží ze strany kupujícího se kupující zavazuje prodávajícímu v plné výši uhradit.
 
 
 
6. Délka záruční doby je u každého druhu výrobku individuální. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození třetí osobou (vandalismus apod.), vyšší mocí, poškozením nad rámec běžného opotřebení nebo nevhodným užíváním výrobků.
 
 
7.Reklamace výrobků nemá odkladný účinek na zaplacení výrobků v plné výši.
 
 
 
VI.
Závěrečná ustanovení
 
1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující poruší jakoukoliv povinnost vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP. Odstoupení od smlouvy se považuje též za doručené, pokud bylo prodávajícím zasláno kupujícímu doporučeně na adresu, která je zaspána jako jeho sídlo v obchodním rejstříku a zásilka se vrátila jako nedoručitelná, a to okamžikem vrácení zásilky prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody dle smlouvy.
 
 
 
2. Kupující není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj závazek nebo pohledávku vyplývající mu ze smlouvy na třetí osobu.
 
 
 
3. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí Obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky.

 
4.  V případě sporu je soudní místo u tuzemských zákazníků v místě bydliště nebo sídla žalované strany.

5.  Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2009 a jejich aktuální znění je umístěno na internetových stránkách prodávajícího http://www.urbania.cz